“Hook on” là gì?

“Hook on” là một thành ngữ có nghĩa là trở thành một người nghiện hoặc mắc phải một thứ gì đó, không thể thoát ra khỏi nó. “Hook on” diễn tả sự mắc kẹt, mất kiểm soát hoặc không thể thoát khỏi một loại hoạt động hoặc thói quen.

“Hooked on something” nghĩa là bị nghiện một cái gì đó.

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng “hook on”:

 • He got hooked on drugs after experimenting with them in college. (Anh ta đã nghiện ma túy sau khi thử nghiệm với chúng trong thời đại học.)
 • She hooked on gambling and lost all her savings at the casino. (Cô ta đã nghiện cờ bạc và mất hết tiền tiết kiệm tại sòng bạc.)
 • It’s easy to hook on social media and spend hours scrolling through feeds. (Dễ dàng mắc bẫy mạng xã hội và dành nhiều giờ liên tục cuộn chuột trên các dòng tin.)
 • Many people get hooked on nicotine and find it difficult to quit smoking. (Nhiều người trở thành người nghiện nicotine và thấy khó khăn khi bỏ thuốc lá.)
 • The addictive nature of video games can hook players and make it hard for them to stop playing. (Tính chất gây nghiện của trò chơi điện tử có thể mắc kẹt người chơi và làm cho họ khó ngừng chơi.)

Có thể sử dụng “Hooked on someone” để chỉ sự ngưỡng mộ, phát cuồng về ai đó.

Ví dụ: I’m hooked on you. (Anh nghiện em rồi)

Dưới đây là một số mẫu ví dụ khác:

 • I can’t help it, I’m completely hooked on him.
 • She’s got a magnetic personality, and I’m hooked on her.
 • He has this charm that got me hooked on him from the moment we met.
 • I never thought I’d say this, but I’m hooked on my partner’s sense of humor.
 • Once you spend time with her, you’ll find yourself hooked on her positive energy.
 • I didn’t expect to be hooked on someone so quickly, but he captured my heart.
 • She’s so caring and genuine that it’s easy to get hooked on her.
 • He’s got a unique charisma that has everyone hooked on him at social gatherings.
 • I’m hooked on her intelligence and the way she challenges me intellectually.
 • He’s a great listener, and that’s what got me hooked on him in the first place.
DMCA.com Protection Status